Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op de manier zoals wij werken, kunnen we veel maatwerk bieden en de kinderen op hun eigen niveau laten werken. Om kinderen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. Hiermee bedoelen we dat ieder kind andere leerbehoeften heeft en het beste kan groeien als aan die behoeften voldaan wordt. 

Doordat kinderen vanaf 0 jaar al bij ons terecht kunnen, kunnen we de ontwikkeling al vanaf die leeftijd in kaart brengen. Meerdere professionals bieden vanuit hun eigen invalshoek en expertise begeleiding en ondersteuning. Kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs vormen samen één geheel. 

Op De Wouter hebben we drie units. Unit 1 bestaat uit kinderen van 0-4 jaar en de BSO, in unit 2 spelen en werken kinderen van 4-7 jaar samen en de kinderen van 7-13 jaar vormen samen unit 3. Binnen elke unit is een onderverdeling gemaakt in stamgroepen die als één groep de dag starten. We werken met een continurooster, waarbij alle dagen om 8.30 starten en om 14.00 klaar zijn. Door de dag heen vindt er een steeds intensievere samenwerking plaats tussen de drie units. In alle units werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Maatwerk

Alle collega’s vormen een gedifferentieerd team, dat samen verantwoordelijk is voor alle kinderen binnen het kindcentrum. Doordat er meerdere collega’s in één unit werken, is er meer ruimte voor instructie en uitleg op maat. Bij instructies wordt gewerkt met het expliciete directe instructiemodel. Ieder kind krijgt instructie op het eigen ontwikkelingsniveau. Kinderen die begrijpen wat de bedoeling is van een opdracht en dus geen instructie nodig hebben, kunnen al eerder zelfstandig aan het werk. De kinderen die wat meer uitleg nodig hebben, krijgen een verlengde instructie. 

Samen met de kinderen stellen we doelen en maken we een plan voor het behalen van deze doelen. Wat de doelen precies zijn en hoe deze behaald kunnen worden, is afhankelijk van het niveau van het kind en van de manier waarop het kind graag werkt. We bieden dus ruimte voor verschillende leer- en instructievormen, zodat de kinderen zelf kunnen ervaren wat voor hen het beste werkt. Binnen de units hebben we verschillende plekken waar de kinderen kunnen werken, leren en spelen. Naast instructieplekken, hebben we o.a. plekken waar samengewerkt kan worden en stilteplekken waar kinderen zich goed kunnen concentreren.   

Autonomie

Wanneer we kinderen de ruimte geven én de juiste ondersteuning bieden, kunnen ze al heel veel zelf. In unit 2 werken we met het digikeuzebord en oefenen we met het maken van keuzes en het inplannen van taken. In unit 3 werken we met een weektaak die kinderen laat zien wat er die week van hen verwacht wordt. Wanneer het tijd is om zelfstandig te werken, plannen zij hun taken zelf in. Naast keuzes maken en plannen, oefenen we in leergesprekjes ook met doelen stellen, een plan maken voor het behalen van de doelen en hierop reflecteren. Door te bespreken hoe het kan dat een doel wel of niet behaald is, en wat je een volgende keer anders zou kunnen doen, krijgen kinderen meer inspraak én inzicht in hun eigen leerproces. 

Daarnaast werken we aan het vergroten van autonomie door samenwerken en coöperatief leren. Kinderen leren allemaal verantwoordelijkheid te dragen voor het proces en het product. Soms hebben kinderen elkaar of de leerkracht nodig om de opdracht te laten slagen. Wij werken met een leerlingenraad waarin vier leerlingen van unit 3 zitten. Zij hebben ongeveer zes keer per jaar overleg en vertegenwoordigen hun stamgroep. Zij denken mee over schoolbeleid. 

Iedereen is anders en iedereen leert op een andere manier. We leren kinderen om mede-eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en zo hun eigen leerroute te volgen.

Kwaliteit

De Wouter blijft de kwaliteit van onderwijs bewaken en verbeteren. Naast dat wij elke dag ons uiterste best doen voor onze leerlingen, blijven wij ook structureel onze kwaliteit volgen en toetsen. We vragen onszelf telkens af: zijn we tevreden met de dingen die we doen en doen we ze ook goed? In dialoog met ouders, kinderen en ons team kijken we naar wat goed gaat én wat er beter kan. 

Wij werken op school met een kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam coacht en adviseert onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers en maakt tijd voor kinderen met speciale ontwikkelbehoeften. Alle medewerkers voelen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van ons onderwijs en onze opvang zo goed mogelijk te houden.

Programma De Vreedzame School

Op De Wouter vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij ons en elke dag weer blij is om naar school te komen. Daarom werken we met het programma De Vreedzame School. We zorgen ervoor dat iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn. We leren dat het belangrijk is om iedereen te accepteren zoals hij of zij is. Elk kind hoort erbij en voelt zich gehoord. Ook in het onderlinge contact, willen we dat de kinderen zich veilig voelen. Daarom leren we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. 

Beleidsplan 'Relaties en seksualiteit'

Beleidsplan 'Sociale veiligheid'